Điều khoản và điều kiện

Cập nhật lần cuối ngày 2023/04/12

Chào mừng đến với trang web của CyberPower. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện (“Điều khoản”) sau đây trước khi sử dụng trang web của chúng tôi.

1. THỎA THUẬN NÀY VÀ SỰ CHẤP NHẬN CỦA QUÝ VỊ

Trang web www.cyberpower.com này thuộc sở hữu, điều hành, cấp phép và kiểm soát bởi Cyber ​​Power Systems, Inc. có văn phòng của công ty tại Đài Bắc, Đài Loan hoặc bất kỳ công ty con và công ty liên kết nào có liên quan (gọi chung là “CyberPower” hoặc “Chúng tôi”). Các Điều khoản nêu dưới đây sẽ chi phối việc sử dụng bất kỳ trang web nào của công ty CyberPower có liên kết đến các Điều khoản này. Xin lưu ý rằng quý vị phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của các công ty thuộc nhóm khác của chúng tôi ở Bắc Mỹ, Châu Mỹ Latinh và Pháp khi bạn sử dụng các trang web của họ.

Các Điều khoản sau đây áp dụng cho tất cả khách truy cập hoặc người dùng trang web CyberPower. Thông qua việc truy cập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin, công cụ, dịch vụ và trang web (gọi chung là “Dịch vụ”) mà chúng tôi cung cấp, quý vị đồng ý rằng quý vị có quyền và năng lực hợp pháp để tuân theo các Điều khoản này do CyberPower thiết lập và tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định áp dụng cho việc quý vị sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và Nội dung do người dùng gửi, bao gồm nhưng không giới hạn, luật bản quyền và luật xuất khẩu. Nếu quý vị không đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản này hoặc nếu quốc gia hoặc khu vực của quý vị loại trừ toàn bộ hoặc một phần các Điều khoản, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

2. TÍNH KHẢ DỤNG CỦA SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

Mục đích của trang web này nhằm cung cấp thông tin và dịch vụ toàn diện do sự khác biệt của dịch vụ giữa các khu vực. Vui lòng kiểm tra với bộ phận bán hàng của chúng tôi để biết tính khả dụng của sản phẩm và dịch vụ.

Sẽ có những trường hợp Dịch vụ của chúng tôi có thể bị gián đoạn do bảo trì hoặc nâng cấp theo lịch trình, sửa chữa khẩn cấp, lỗi liên kết viễn thông và/hoặc thiết bị, hoặc các sự cố tương tự.

Một số khu vực trên trang web của chúng tôi được bảo vệ bằng mật khẩu và chỉ giới hạn cho những người được ủy quyền. Nếu quý vị không phải là những cá nhân đó, xin đừng cố gắng truy cập vào, do hành động đó có thể dẫn đến việc truy tố và các hệ lụy pháp lý khác.

3. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

3.1 Chính sách Bản quyền

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn ở văn bản, phần mềm, firmware, driver, BIOS, gói dịch vụ, thông số kỹ thuật, giao diện người dùng, giao diện hình ảnh, logo, thiết kế, tên sản phẩm, hình ảnh, ảnh chụp, đồ họa, âm thanh, video, ứng dụng và mọi nội dung đa phương tiện, kiến ​​trúc web, thiết kế web, bố cục web (“Tư liệu”) bắt nguồn toàn bộ hoặc một phần từ thông tin và tài liệu được cung cấp đều được bảo vệ bởi luật bản quyền quốc tế hiện hành, thương hiệu, bằng sáng chế và bất kỳ luật hiện hành nào khác.

Toàn bộ nội dung của trang web được đăng ký bản quyền theo Luật Bản quyền của Đài Loan và/hoặc áp dụng theo luật của các nước khác. Khách truy cập hoặc người dùng không thể sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, biên dịch, tái sản xuất, xuất bản, tái xuất bản, phân phối, truyền tải công khai, phát hành công khai, phát sóng công khai, hiển thị công khai, thiết kế ngược, biên dịch, tháo rời hoặc sử dụng bất hợp pháp toàn bộ hoặc một phần Tài liệu được đăng hoặc phát hiện trên trang web này cho bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ CyberPower. Theo quyết định riêng của mình, chúng tôi có thể hủy tài khoản, từ chối quyền truy cập vào bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào có liên quan hoặc chấm dứt bất kỳ dịch vụ đang diễn ra nào được cung cấp cho bất kỳ người dùng nào bị cáo buộc là đã vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu của người khác mà không cần thông báo thêm.

3.2 Thương hiệu

Các nhãn hiệu, thương hiệu, biểu tượng, nhãn hiệu dịch vụ hoặc thương mại (gọi chung là “Thuơng hiệu”) được hiển thị trên trang web là thương hiệu đã đăng ký hoặc chưa đăng ký của Cyber ​​Power Systems, Inc., các công ty con và / hoặc chi nhánh, người cấp phép hoặc nhà cung cấp nội dung của mình, hoặc các bên thứ ba khác.

CyberPower và logo CyberPower, bao gồm nhưng không giới hạn ở ENERGY-SAVING TECHNOLOGY và POWERPANEL, là các nhãn hiệu của Cyber ​​Power Systems, Inc. và/hoặc các chi nhánh của mình, được đăng ký ở nhiều quốc gia và khu vực. Tất cả các Thương hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Người dùng không được phép sử dụng các Thương hiệu này mà không có sự cho phép bằng văn bản trước đó từ CyberPower hoặc bên thứ ba có thể sở hữu các Thương hiệu đó. CyberPower không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào của người dùng đối với bất kỳ Thương hiệu nào không thuộc sở hữu của CyberPower.

3.3 Thỏa thuận cấp phép phần mềm

Bất kỳ phần mềm nào (“Phần mềm”) được cung cấp để tải xuống từ máy chủ của trang web này có thể là sản phẩm có bản quyền của CyberPower và/hoặc các công ty con và công ty liên kết có liên quan, người cấp phép hoặc nhà cung cấp nội dung hoặc các bên thứ ba khác.

Nếu quý vị tải xuống phần mềm từ trang web của chúng tôi, phần mềm, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các tệp, hình ảnh, có trong hoặc được tạo bởi phần mềm và dữ liệu đi kèm (gọi chung là “Phần mềm”) được coi là được cấp phép không độc quyền bởi CyberPower cho việc được phép sử dụng, phải được CyberPower phê duyệt thêm bằng văn bản khi thấy cần thiết. Quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ thuộc bất kỳ loại nào đều không được coi là sự chuyển giao theo bất kỳ cách nào, nhưng vẫn thuộc về CyberPower, người sở hữu đầy đủ và hoàn chỉnh quyền sở hữu. Quý vị không được bán lại, dịch ngược, đảo ngược thiết kế , tháo rời hoặc chuyển đổi Phần mềm sang dạng mà con người có thể hiểu được.

4. NGHĨA VỤ VÀ LỜI HỨA CỦA NGƯỜI DÙNG

4.1 Chính sách về hành vi của người dùng

Bằng cách truy cập trang web này, quý vị thừa nhận và đồng ý với các điều luật hoặc những quy định, điều khoản sau:

 • Tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này được thiết lập trên trang web này.
 • Tuân thủ tất cả các luật hiện hành có liên quan và các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
 • Phản hồi các khiếu nại vi phạm quyền của bên thứ ba.
 • Bảo vệ trang web CyberPower, quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của người dùng và công chúng.

Vui lòng KHÔNG thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây liên quan đến bất kỳ phần nào hoặc sử dụng trang web của chúng tôi:

 • Xâm phạm danh tiếng, quyền riêng tư, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền, bí mật thương mại, quyền sở hữu trí tuệ khác và quyền sở hữu của bất kỳ bên nào.
 • Vi phạm nghĩa vụ duy trì bí mật của luật pháp hoặc hợp đồng.
 • Phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào bất kỳ tính năng nào liên quan đến bảo mật của Dịch vụ của chúng tôi hoặc các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Tài liệu và Nội dung do Người dùng gửi.
 • Tham gia vào bất kỳ hoạt động nào gây cản trở hoặc làm gián đoạn Dịch vụ của chúng tôi (hoặc các máy chủ và mạng được kết nối với Dịch vụ của chúng tôi), bao gồm bằng cách truyền bất kỳ worm, vi rút, phần mềm gián điệp, phần mềm độc hại hoặc bất kỳ mã nào khác có tính chất phá hoại hoặc gây rối.
 • Chèn nội dung hoặc mã hoặc thay đổi hoặc can thiệp vào cách thức mà bất kỳ phần nào được hiển thị trong Dịch vụ của chúng tôi hoặc hiển thị trong trình duyệt hoặc thiết bị của Người dùng.
 • Sử dụng hoặc chạy bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn, “robot”, “spider” hoặc “trình đọc offline”, v.v., truy cập Dịch vụ của chúng tôi bằng cách gửi nhiều thông báo yêu cầu hơn đến máy chủ của chúng tôi trong một khoảng thời gian mà người bình thường có thể tạo ra một cách hợp lý trong cùng một khoảng thời gian bằng cách sử dụng một trình duyệt web trực tuyến thông thường.
 • Gửi tài liệu quảng cáo không được yêu cầu hoặc thư rác.
 • Sử dụng Dịch vụ của chúng tôi theo bất kỳ cách thức hoặc hình thức nào bất hợp pháp, nói xấu, bôi nhọ, đe dọa, lừa đảo, thô tục, tục tĩu, không đúng sự thật, hoặc chống lại chính sách công hoặc đạo đức đối với trang web CyberPower.
 • Sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào.

4.2 Tài khoản người dùng và Bảo mật

Để truy cập một số tính năng Dịch vụ của chúng tôi, quý vị sẽ phải tạo một tài khoản tương ứng và trong quá trình tạo tài khoản, quý vị đồng ý với những điều sau:

 • Cung cấp thông tin cá nhân trung thực, chính xác và đầy đủ theo hướng dẫn trên mẫu đăng ký của dịch vụ.
 • Duy trì và cập nhật kịp thời tài khoản của quý vị khi có bất kỳ thay đổi nào về dữ liệu đăng ký để giữ cho tài khoản chính xác và hoàn thiện kịp thời. Nếu quý vị cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân không chính xác và sai sự thật nào sau này bị chúng tôi phát hiện, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc hủy tài khoản của quý vị và từ chối toàn bộ hoặc một phần việc sử dụng Dịch vụ hiện tại hoặc trong tương lai.
 • Bảo quản tài khoản và mật khẩu của quý vị an toàn và không chia sẻ với ai vì mục đích an ninh mạng.
 • Thông báo cho chúng tôi ngay lập tức, nếu quý vị không thể lấy lại mật khẩu của mình hoặc được thông báo hoặc biết về bất kỳ truy cập trái phép nào vào tài khoản của quý vị. Nếu quý vị biết hoặc lẽ ra phải biết một cách hợp lý về bất kỳ hành vi xâm nhập nào như đã nêu ở trên và quý vị không thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về việc sử dụng đó, quý vị sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả hậu quả pháp lý do chúng tôi hoặc bất kỳ người dùng trang web nào khác phải gánh chịu do việc sử dụng trái phép trên. Nếu chúng tôi tin rằng bất kỳ tài khoản cụ thể nào đã bị xâm phạm, chúng tôi có thể yêu cầu cập nhật mật khẩu. Ngoài ra, chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc giới hạn việc sử dụng tài khoản đó, từ chối cung cấp dịch vụ và/hoặc tạm dừng bất kỳ giao dịch nào nếu quý vị không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong số này. Trong trường hợp chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng hành động của quý vị ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào trên trang web của chúng tôi, người dùng khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, chúng tôi có thể cảnh báo những người dùng khác hoặc bên thứ ba đó, bao gồm cả cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi cũng có thể điều tra bất kỳ hành vi sử dụng sai mục đích nào đối với tài khoản của quý vị, đưa vấn đề lên cơ quan thực thi pháp luật và/hoặc thực hiện các hành động pháp lý khác.
 • Tạo một tài khoản cho bất kỳ ai khác ngoài chính quý vị.
 • Sử dụng tài khoản của Người dùng khác mà không có sự cho phép trước của người đó hoặc thu thập hoặc sử dụng thông tin đăng nhập của Người dùng khác.
 • Bán, chuyển nhượng, cấp phép hoặc chuyển nhượng tài khoản, tên người dùng hoặc bất kỳ quyền tài khoản nào của quý vị.

4.3 Nội dung gửi của người dùng

Tất cả các nhận xét, đề xuất, ý tưởng, đồ họa hoặc thông tin khác được gửi cho chúng tôi (gọi chung là “Nội dung”) sẽ trở thành tài sản của chúng tôi sau đó mà không có sự ràng buộc pháp lý nào khác. Chúng tôi sẽ không coi bất kỳ Nội dung nào là bí mật và sẽ không chịu trách nhiệm về việc áp dụng bất kỳ ý tưởng nào như vậy cho hoạt động kinh doanh của mình (bao gồm nhưng không giới hạn ý tưởng về sản phẩm hoặc quảng cáo) và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khi có bất kỳ điểm tương đồng nào có thể xuất hiện trong hoạt động trong tương lai của chúng tôi.

Chúng tôi không khuyến khích bất kỳ ai truy cập trang web của chúng tôi để gửi bất kỳ thông tin bí mật hoặc độc quyền nào.Thông qua việc gửi cho chúng tôi bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào có tính chất như vậy, chúng tôi được coi là đã được ủy quyền với giấy phép không hạn chế, không thể thu hồi để sử dụng, sao chép, cấp phép lại, truyền tải, tái truyền tải, tái sản xuất, phân phối và/hoặc thực hiện hoặc hiển thị công khai các tài liệu hoặc thông tin đó , và quý vị cũng đồng ý rằng chúng tôi được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào mà quý vị gửi cho chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào.

Chúng tôi không chịu bất kỳ giới hạn nào trong việc độc quyền sở hữu tất cả các quyền hiện có trong hiện tại và tương lai đối với Nội dung ở mọi dạng và tính chất ở mọi nơi. Ngoại trừ những trường hợp được lưu ý dưới đây trong đoạn này, chúng tôi sẽ có quyền sử dụng Nội dung cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc mục đích nào khác mà không cần phải bồi thường. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể nhận được tại trang web này do khách truy cập trang web này tự nguyện cung cấp. Thông tin này chỉ dành cho mục đích nội bộ và sẽ không được bán hoặc chuyển giao cho bất kỳ bên thứ ba hoặc tổ chức nào không liên quan đến hoạt động của trang web này. Chẳng hạn, thông tin được gửi qua một số khu vực trong trang web này sẽ không được lưu giữ. Do đó, quyền sử dụng các Nội dung ở trên tùy thuộc vào việc sử dụng thông tin này có giới hạn và loại trừ thông tin không được lưu giữ. Quý vị thừa nhận rằng quý vị chịu trách nhiệm cho bất kỳ tài liệu nào quý vị gửi và chính quý vị, chứ không phải chúng tôi, chịu toàn bộ trách nhiệm về thông điệp, bao gồm tính hợp pháp, độ tin cậy, tính thích hợp, tính nguyên bản và bản quyền của Nội dung.

Chúng tôi không thể kiểm tra trước nội dung người dùng của chúng tôi cung cấp thông qua tài khoản của họ mà người dùng cung cấp. Tuy nhiên, vì mục đích hợp pháp, chúng tôi có quyền từ chối hoặc loại bỏ những nội dung mà người dùng của chúng tôi cung cấp thông qua tài khoản của họ. Quý vị đồng ý rằng quý vị phải đánh giá và chịu mọi rủi ro liên quan đến tính chính xác, tính toàn vẹn của nội dung hoặc tính hữu ích của nội dung quý vị đã cung cấp.

5. NỘI DUNG BÊN THỨ BA VÀ CÁC TRANG WEB LIÊN KẾT

Khi truy cập Dịch vụ của chúng tôi, Quý vị có thể tiếp xúc với Nội dung do người dùng gửi, đăng hoặc hiển thị từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hữu ích, an toàn hoặc các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung do người dùng đăng tải không có nguồn gốc từ chúng tôi. Quý vị đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền hoặc biện pháp xử lý hợp pháp hoặc công bằng nào mà Quý vị có hoặc có thể có đối với chúng tôi ở mức độ tối đa được pháp luật cho phép.

Chúng tôi có thể cung cấp các liên kết đến các trang web của bên thứ ba độc lập khác (“Các Trang được Liên kết”) để thuận tiện cho các mục đích thương mại. Quý vị sẽ chịu mọi rủi ro tiềm ẩn khi nhấp vào các liên kết đó. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, dịch vụ, chính sách bảo mật, điều khoản sử dụng hoặc thông lệ của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Việc đưa nội dung và liên kết như vậy vào không có nghĩa là chúng tôi bảo trợ hoặc chứng thực cho các trang web đó (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin hoặc tài liệu xuất hiện hoặc bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào được mô tả trên các trang web được liên kết), sự liên kết hoặc liên kết của chúng tôi với bất kỳ nội dung và liên kết nào như vậy, hoặc bất kỳ trang web được Liên kết nào được phép sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, thương hiệu, biểu tượng, hoặc bản quyền nào của chúng tôi, các công ty con hoặc chi nhánh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không là một bên hoặc dưới bất kỳ hình thức nào chịu trách nhiệm giám sát bất kỳ giao dịch nào giữa Quý vị và các nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ bên thứ ba. Thư từ và giao dịch kinh doanh của Quý vị với các bên thứ ba được tìm thấy thông qua Dịch vụ của chúng tôi chỉ là giữa Quý vị và bên thứ ba.

6. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI

Mặc dù chúng tôi đã cố gắng cung cấp thông tin chính xác trên trang web, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin. Chúng tôi có thể thay đổi các chương trình hoặc sản phẩm được đề cập bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Việc đề cập đến các sản phẩm hoặc dịch vụ không phải của CyberPower chỉ dành cho mục đích thông tin và không mang tính chất xác nhận hay khuyến nghị.

CÁC TƯ LIỆU TRONG TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO ĐƯỢC THỂ HIỆN HOẶC NGỤ Ý, ĐỐI VỚI ĐẦY ĐỦ ĐIỀU KIỆN CÓ THỂ CHO PHÉP THEO PHÁP LUẬT ÁP DỤNG. CHÚNG TÔI TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM HOẶC TÍNH KHẢ DỤNG VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG CÁC CHỨC NĂNG CÓ TRONG TƯ LIỆU SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, CÁC LỖI SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC HOẶC RẰNG TRANG WEB NÀY HOẶC MÁY CHỦ KHÔNG CÓ VIRUS HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC CÓ BẤT KỲ TUYÊN BỐ NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG TƯ LIỆU TRONG TRANG WEB NÀY TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN VỀ SỰ CHÍNH XÁC, TIN CẬY, HOẶC KHÁC. QUÝ VỊ (CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ CHÚNG TÔI) CHỊU TOÀN BỘ CHI PHÍ CỦA TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ CẦN THIẾT, SỬA CHỮA HOẶC KHẮC PHỤC. MIỄN TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUÝ VỊ, NGOÀI RA LUẬT ÁP DỤNG CÓ THỂ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý.

Trang web này chứa các tài liệu có thể tải xuống cũng như các liên kết đến các trang bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không có quyền kiểm soát nội dung của các tài liệu có thể tải xuống đó hoặc các trang bên ngoài. Quý vị hiểu rằng chúng tôi không thể và không đảm bảo hoặc đảm bảo rằng các tệp hoặc phần mềm thuộc bất kỳ loại nào, hoặc từ bất kỳ nguồn nào, có sẵn để tải xuống thông qua trang web này, sẽ không bị nhiễm vi rút, worm, Trojan Horses hoặc mã hoặc lỗi khác có biểu hiện các đặc tính lây nhiễm hoặc phá hủy.

7. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Quý vị đồng ý rằng Quý vị chịu hoàn toàn trách nhiệm cho việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Trong mọi trường hợp, chúng tôi, các nhà cung cấp của chúng tôi hoặc các bên thứ ba khác được đề cập hoặc liên quan đến việc chế tạo, sản xuất hoặc cung cấp Dịch vụ của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả, gián tiếp, đặc biệt hoặc trừng phạt nào (bao gồm nhưng không giới hạn, chi phí và phí tổn của bất kỳ hình thức phát sinh nào, tổn thất lợi nhuận, dữ liệu hoặc chương trình bị mất và gián đoạn kinh doanh) phát sinh từ việc Quý vị truy cập, sử dụng, không thể sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, hoặc bất kỳ tài liệu nào có trong bất kỳ hoặc tất cả các Dịch vụ đó (bao gồm nhưng không giới hạn đối với những nguyên nhân gây ra hoặc do không thực hiện được; lỗi; thiếu sót; liên kết đến các trang web được liên kết; gián đoạn; xóa; lỗi; chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền tải; vi rút; lỗi đường truyền liên lạc; hoặc phá hủy, truy cập trái phép, thay đổi hoặc sử dụng bất kỳ máy tính hoặc hệ thống nào), cho dù có bảo hành, hợp đồng, sai phạm, sơ suất, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác và dù chúng tôi có được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi, thiếu sót hoặc hành động của bất kỳ người dùng hoặc bên thứ ba nào, bao gồm Nội dung của Người dùng và trang web được liên kết. Nếu Quý vị không hài lòng với bất kỳ Tư liệu nào có trong Dịch vụ của chúng tôi hoặc với bất kỳ Điều khoản nào trong mục này, xin vui lòng dừng truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Thông qua việc truy cập Dịch vụ của chúng tôi, quý vị hiểu rằng quý vị có thể từ bỏ các quyền đối với các khiếu nại mang tính chất không xác định hoặc không có nghi ngờ tại thời điểm này, và với sự từ bỏ đó, quý vị thừa nhận rằng quý vị đã đọc và hiểu, và rõ ràng từ bỏ bất kỳ lợi ích nào trong bất kỳ luật hiện hành liên quan đến việc gia hạn các thỏa thuận có thể có đối với các khiếu nại mà các chủ nợ chưa biết.

8. THAY ĐỔI VÀ CHẤM DỨT ĐIỀU KHOẢN

Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản này dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào vào từng thời điểm theo quyết định riêng của mình mà không cần sự cho phép trước trên văn bản từ người dùng hoặc người khác. Trong trường hợp chúng tôi cho rằng có bất kỳ vi phạm nào đối với những quy tắc này, chúng tôi có quyền tìm tất cả các biện pháp khắc phục theo luật pháp và công bằng cho những vi phạm đó. Các quy tắc và quy định này áp dụng cho tất cả các lượt truy cập vào trang web của chúng tôi, vào bất cứ thời điểm nào diễn ra.

9. PHẠM VI QUYỀN HẠN

Các Điều khoản này sẽ được chi phối và cấu thành bởi luật pháp của Đài Loan. Chúng tôi không tuyên bố rằng các tư liệu trong Dịch vụ của chúng tôi là thích hợp hoặc khả dụng ở các địa điểm khác và việc truy cập từ các lãnh thổ nơi nội dung của chúng được xem là bất hợp pháp và bị cấm. Nếu quý vị là người dùng ở nước ngoài, quý vị đồng ý tuân thủ tất cả các luật địa phương hiện hành cũng như các quy tắc địa phương về thực hành trực tuyến. Quý vị thừa nhận và đồng ý rằng quý vị không được sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để tiến hành hoặc có ý định thực hiện bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào hoặc vi phạm bất kỳ luật, quy định hiện hành, thỏa thuận pháp lý nào của Đài Loan hoặc bất kỳ quốc gia nào khác.

Nếu quý vị vi phạm quyền của chúng tôi hoặc bên thứ ba hoặc thông qua dịch vụ của chúng tôi thực hiện một số hành vi bất hợp pháp, chúng tôi có quyền chấm dứt tất cả các dịch vụ cung cấp cho quý vị và thực hiện các hành động pháp lý.

Chúng tôi nghiêm cấm thay đổi hoặc xóa bỏ tuyên bố về quyền sở hữu, thương hiệu và các tuyên bố khác trong trang web của chúng tôi. Nếu quý vị phải sử dụng Tư liệu từ trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi để nhận được sự đồng ý trên văn bản trước đó từ chúng tôi.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Trình duyệt web của bạn không còn được hỗ trợ.

Vui lòng nâng cấp lên trình duyệt hiện đại, để được trình duyệt hỗ trợ đầy đủ cho các hiển thị tốt nhất của trang web.

Đóng Cửa Sổ Này

Bằng cách đóng trang này, bạn xác nhận rằng trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi có thể bị giảm.

Tìm số sê-ri sản phẩm CyberPower của bạn

Các sản phẩm CyberPower đều có một số serial duy nhất (S/N) và chúng chỉ có thể có 12 hoặc 16 chữ số.

Vị trí của nhãn số serial có thể khác nhau tùy theo các sản phẩm khác nhau, nhưng bạn có thể tìm thấy nó ở mặt sau hoặc mặt dưới của hầu hết các sản phẩm.

Đóng

Thông Tin

Bạn có chắc chắn muốn thay đổi dòng sản phẩm? Các hạng mục đã chọn sẽ bị hủy.

OK Hủy

Bạn đã vượt quá số lượng tối đa cho phép của danh sách so sánh.

OK

Việc so sánh phải dựa trên cùng một dòng sản phẩm

OK
Thông Tin

Một số sản phẩm đã được thêm vào trong danh sách so sánh của bạn. Bạn có muốn khởi động lại hoặc tiếp tục?

Khởi Động Lại Tiếp Tục
Thông Tin

Bạn có chắc chắn muốn rời khỏi trang này? Các hạng mục đã chọn sẽ bị xóa.

Restart Stay on this page
Thông Tin

Trang này không có sẵn cho khu vực của bạn.

OK

Vui lòng điền chính xác tất cả các thông tin bắt buộc.

OK

Cảm ơn bạn đã đăng ký với chúng tôi. Email với liên kết để kích hoạt tài khoản đã được gửi cho bạn.

OK
Thông Tin

Tại khoản của bạn đã được kích hoạt thành công

OK
Thông Tin

Liên kết đã hết hạn hoặc không còn hiệu lực.

OK

Xin lỗi, chúng tôi không thể xác thực bạn. Vui lòng thử lại.

OK

Hồ sơ của bạn đã được cập nhật thành công.

OK
Thông Tin

Hiện tại không có hồ sơ đăng ký sản phẩm.

OK

Sản phẩm của bạn đã được đăng ký thành công.

OK

Số sê-ri này không dành cho một sản phẩm đủ điều kiện. Vui lòng kiểm tra xem số sê-ri có giống với số trên hộp sản phẩm của bạn hay không.

OK

Yêu cầu đặt lại mật khẩu của bạn đã được gửi. Một email có hướng dẫn sẽ được gửi đến hộp thư của bạn. Nếu không nhận được email, vui lòng kiểm tra thư mục thư rác hoặc thư rác

OK

Liên kết đã hết hạn.

OK

Mật khẩu của bạn đã được cập nhật thành công. Vui lòng sử dụng mật khẩu của bạn để đăng nhập.

OK

Mật khẩu hiện tại của bạn không được xác thực.

OK

Vui lòng chọn Loại cửa hàng.

OK

Vui Lòng Chọn Quốc Gia

OK

Vui lòng gõ từ khóa

OK
Thông Tin

Sản phẩm này không bán tại khu vực này, vui lòng kiểm tra với đại lý địa phương để biết chi tiết.

OK

Số Sê-ri được nhân bản

OK
Thông Tin

本次問卷已成功送出,我們的專員將會與您聯繫,謝謝。

OK
Thông Tin

OK

Thông Tin

Vui lòng đăng nhập để đăng ký sản phẩm của bạn.

Tiếp Tục
Thông Tin

Vui lòng chọn một dòng sản phẩm.

OK
Vui Lòng Kiểm Tra Các Trường Ở Trên:
OK

Your message has been sent successfully.

OK

Your message send failed.

OK

Vui lòng gõ tên mẫu sản phẩm

OK

OK
  OK

  Tin nhắn của bạn đã được gởi đi thành công.

  OK

  Your message send failed.

  OK

  Sản phẩm này không có sẵn trong khu vực của bạn.

  Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.Mẫu liên hệ

  未抓到對應影片連結,請至Download Center檢查影片連結設定是否正確

  OK
  Đặt Mật Khẩu Mới