Warunki Gwarancji CyberPower

Firma CyberPower System Inc., (dalej zwana jako „CyberPower“) udziela gwarancji pierwotnemu nabywcy i oświadcza, że produkty CyberPower (zwane dalej „Produktem“ są wolne od wad konstrukcyjnych, montażowych, materiałowych, produkcyjnych i wykonawczych w przypadku normalnego użytkowania podczas Okresu gwarancyjnego, z zastrzeżeniem warunków niniejszej Ograniczonej gwarancji (dalej zwanej „Gwarancją“), zawartych poniżej.

Okres gwarancyjny

„Okres gwarancyjny“ definiuje się w następujący sposób:

(1)W przypadku zarejestrowania produktu: Okres gwarancyjny biegnie od daty internetowej rejestracji w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zakupu.
W przypadku niezarejestrowania produktu: Okres gwarancji biegnie od pierwotnej daty zakupu. Wymagany jest dowód potwierdzający datę zakupu, taki jak faktura lub paragon.

W przypadku braku dowodu potwierdzającego datę zakupu okres gwarancyjny liczy się od daty produkcji.

Gwarancja wygasa w przypadku sprzedaży lub zbycia w inny sposób produktu przez pierwotnego nabywcę na rzecz innej osoby. CyberPower zaleca zarejestrowanie produktu przez Internet we własnym interesie. W celu zarejestrowania produktu, prosimy odwiedzić stronę internetową http://www.cyberpower.com i uzyskać więcej szczegółów.

Długość gwarancji różni się w zależności od miejsca zakupu i rodzaju zakupionego produktu. Prosimy wybrać kraj lub region z opcji na stronie internetowej http://www.cyberpower.com w celu uzyskania informacji na temat Gwarancji właściwych dla danego obszaru.

Zakres gwarancji

W przypadku, gdy Produkt nie jest zgodny z powyższą gwarancją, firma CyberPower według własnego uznania:
(1) naprawia lub wymienia wadliwy Produkt, komponent lub część na rzecz pierwotnego właściciela (standardowe koszty transportu od CyberPower do pierwotnego nabywcy pokrywa CyberPower) albo
(2) zwraca pierwotnemu nabywcy cenę zakupu Produktu.

Naprawa lub wymiana podczas okresu gwarancyjnego

W celu szybszego wykonania usługi CyberPower może według uznania wymienić wadliwy Produkt na nowy, naprawiony lub odnowiony Produkt bez wcześniejszego zawiadomienia. Okres gwarancji na produkt zamienny wynosi 90 dni lub tyle, ile zostało do końca pierwotnej gwarancji, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy. Okres gwarancji na produkt serwisowany wynosi tyle, ile zostało do końca pierwotnej gwarancji.

Wyłączenia

Gwarancja nie obejmuje jakichkolwiek wad lub uszkodzeń powstałych na skutek m.in. wypadku, pożaru, powodzi, wyładowania atmosferycznego, aktu wandalizmu, siły wyższej, zaniedbania, nadużycia lub nieprawidłowego użycia lub na skutek m.in. transportowania, przechowywania, instalacji, stosowania, używania lub konserwacji niezgodnie z zaleceniami CyberPower i standardowo uznanymi praktykami branżowymi.

Gwarancja nie obejmuje baterii systemowych, stacji do ładowania baterii i wszelkich innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów niedostarczonych przez CyberPower (w tym komponentów i oprogramowania) lub instalacji, używania, konserwacji i serwisowania takich akcesoriów.

Gwarancja nie obejmuje zwrotu kosztów pracy, mycia ciśnieniowego, uzyskiwania dostępu, usuwania, instalacji, tymczasowego zasilania lub jakichkolwiek innych kosztów, które mogą zostać poniesione w jakikolwiek sposób w związku z naprawą lub wymianą.

Gwarancja nie obejmuje akcesoriów dostarczonych razem z Produktem, w tym m.in. kabla, instrukcji użytkownika, płyty CD itp.

Gwarancja nie obejmuje żadnego produktu, jeśli numer seryjny, którym opatrzony jest produkt, został usunięty, zniszczony, zmieniony lub sfałszowany.

Gwarancja jest nieważna, jeśli Produkt jest zainstalowany i/lub użytkowany w nieodpowiednich warunkach środowiskowych, w tym m.in. w przypadku uszkodzenia spowodowanego dostaniem się płynu, skrajnych temperatur dodatnich lub ujemnych i/lub wahań temperatur przekraczających dozwolony limit, bezpośredniego nasłonecznienia lub wystawienia na działanie oświetlenia halogenowego. Instalacja Produktu w nieodpowiednich warunkach środowiskowych spowoduje całkowitą utratę gwarancji.

Gwarancja jest ważna jedynie w kraju, w którym produkt został pierwotnie zakupiony, chyba że zaznaczono inaczej. Jeżeli Produkt jest transportowany za granicę, kraj pierwotnego zakupu jest tym, do którego nabywca składa zamówienie.

Konserwacja baterii

Wszystkie baterie dostarczone przez CyberPower powinny być ładowane od razu po rozładowaniu. Rozładowane baterie po pewnym czasie mogą ulec trwałemu uszkodzeniu. Baterie należy ładować co trzy (3) do sześciu (6) miesięcy podczas przechowywania przed użyciem.

Ograniczenia

Niniejsza gwarancja ma charakter wyłączny. CyberPower nie udziela żadnych innych gwarancji. CyberPower wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji, wyraźnych bądź dorozumianych, w tym dorozumianych gwarancji pokupności i przydatności do określonego celu, które nie mają zastosowania niezależnie od okoliczności. CyberPower nie ponosi odpowiedzialności za żadne określone zastosowanie Produktu.

Gwarancja stanowi jedyną i wyłączną podstawę roszczeń wszystkich nabywców i użytkowników Produktu. W żadnym wypadku CyberPower nie ponosi odpowiedzialności za szkody – niezależnie, czy będą to szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, uboczne lub następcze – powstałe z powodu jakichkolwiek wadliwych produktów, naruszenia niniejszej ograniczonej gwarancji, naruszenia umowy, deliktu (w tym niedbalstwa lub odpowiedzialności absolutnej) lub z innego powodu. W żadnym wypadku CyberPower nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kwoty powyżej ceny zakupu wpłacone za jakikolwiek produkt, który uznano za wadliwy.

(Niektóre kraje lub regiony nie dopuszczają ograniczenia lub wyłączenia dorozumianej gwarancji, odszkodowania z tytułu strat ubocznych lub następczych, więc powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie obowiązywać w określonych regionach. CyberPower zapewnia określone uprawnienia wymienione powyżej, a pierwotny nabywca może dodatkowo mieć również inne prawa w zależności od systemu prawnego).

Specyfikacje mogą być zmieniane bez uprzedniego powiadomienia z uwagi na dążenie do ciągłego udoskonalania oferty.

Warranty (Year)
Product Line
Series Name
Main Device
Battery

Twoja przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na nowoczesną, w pełni obsługiwaną przeglądarkę, aby zapewnić jak najlepsze działanie serwisu.

Zamknij to okno

Zamknięcie tego okna potwierdza, że ​​Twoje doświadczenia w naszej witrynie mogą ulec pogorszeniu.

Odszukaj numer seryjny swoich produktów CyberPower

Każdy produkt CyberPower ma unikalny numer seryjny (S/N) i może mieć tylko 12 lub 16 cyfr.

Lokalizacja etykiety z numerem seryjnym może się różnić w zależności od różnych produktów, ale można ją znaleźć z tyłu lub na spodzie większości produktów.

Zamknij

Informacje

Czy na pewno chcesz zmienić linię produktów? Wybrane pozycje zostaną anulowane.

OK Anuluj

Maksymalna liczba produktów do porównania została przekroczona.

OK

Porównanie powinno obejmować tę samą linię produktów.

OK
Informacje

Niektóre produkty zostały dodane do zestawienia porównawczego. Czy chcesz restartować czy kontynuować?

Restart Kontynuuj
Informacje

Czy na pewno chcesz opuścić tę stronę? Wybrane pozycje zostaną usunięte.

Restart Stay on this page
Informacje

Ta strona nie jest dostępna w Twoim regionie.

OK

Prosimy wypełnić poprawnie wszystkie wymagane pola.

OK

Dziękujemy za rejestrację u nas. Wysłano do Ciebie wiadomość e-mail z linkiem do aktywacji konta. Jeśli nie otrzymasz wiadomości e-mail, sprawdź folder ze spamem lub skontaktuj się z nami.

OK
Informacje

Twoje konto zostało pomyślnie aktywowane.

OK
Informacje

Link wygasł lub stracił ważność.

OK

Przepraszamy, uwierzytelnienie nie udało się. Spróbuj ponownie.

OK

Twój profil został pomyślnie zaktualizowany.

OK
Informacje

Obecnie nie ma żadnych informacji o rejestracji produktów.

OK

Twój produkt został pomyślnie zarejestrowany.

OK

Ten numer seryjny nie dotyczy zakwalifikowanego produktu. Prosimy sprawdzić, czy numer seryjny jest taki sam, jak na opakowaniu.

OK

Twoja prośba o zresetowanie hasła została przesłana. E-mail z instrukcjami zostanie wysłany na Twoją skrzynkę odbiorczą. Jeśli nie otrzymałeś, sprawdź folder ze spamem lub wiadomościami-śmieciami.

OK

Link wygasł.

OK

Twoje hasło zostało pomyślnie zaktualizowane. Prosimy użyć hasła w celu zalogowania się.

OK

Twoje obecne hasło nie jest uwierzytelnione.

OK

Prosimy wybrać rodzaj sklepu.

OK

Prosimy wybrać kraj.

OK

Prosimy wprowadzić słowo kluczowe.

OK
Informacje

Ten produkt nie jest dostępny w tym regionie, prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

OK

Numer seryjny jest już zarejestrowany.

OK
Informacje

本次問卷已成功送出,我們的專員將會與您聯繫,謝謝。

OK
Informacje

OK

Informacje

Proszę się zalogować aby zarejestrować produkt

Kontynuuj
Informacje

Proszę wybrać linię produktów.

OK
Sprawdź powyższe pola:
OK

Your message has been sent successfully.

OK

Your message send failed.

OK

Proszę podać model urządzenia

OK

OK
  OK

  Twoja wiadomość została pomyślnie przesłana.

  OK

  Your message send failed.

  OK

  Ten produkt nie jest dostępny w Twoim regionie.

  Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem, skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.Formularz kontaktowy

  未抓到對應影片連結,請至Download Center檢查影片連結設定是否正確

  OK
  Ustaw nowe hasło