Regulamin

Ostatnia aktualizacja z 2023/04/12

Witamy na stronie CyberPower Przed skorzystaniem z naszej strony intenetowej prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem strony (dalej „Regulamin”).

1 UMOWA I ZGODA

Niniejsza strona www.cyberpower.com jest własnością oraz jest prowadzona, licencjonowana i kontrolowana przez Cyber Power Systems, Inc. z siedzibą w Tajpej w Tajwanie lub wszelkie jej powiązane spółki zależne i stowarzyszone (zwane dalej łącznie „CyberPower” lub „My”). Regulamin zamieszczony poniżej obowiązuje użytkowników każdej strony internetowej spółki CyberPower, która zawiera link do niego. Prosimy pamiętać o obowiązku przestrzegania regulaminów naszych pozostałych spółek z grupy w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej i Francji podczas korzystania z ich stron internetowych.

Poniższy Regulamin obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające stronę internetową CyberPower i jej użytkowników. Uzyskując dostęp do informacji, narzędzi, usług i stron, które dostarczamy, (dalej łącznie „Usługi”) lub korzystając z nich, zgadzasz się, że masz prawo i zdolność do postępowania zgodnie z niniejszym Regulaminem ustanowionym przez CyberPower oraz zgadzasz się przestrzegać wszystkich praw, zasad i regulacji dotyczących użytkowania przez Ciebie naszych Usług oraz Twoich Treści zamieszczonych przez użytkownika, w tym m.in. praw autorskich i przepisów eksportowych. Jeżeli nie zgadzasz się z postanowieniami Regulaminu lub Twój kraj bądź region wyłącza niniejszy Regulamin w części lub w całości, prosimy nie uzyskiwać dostępu do Usług i z nich nie korzystać.

2 DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW I USŁUG

Strona internetowa ma na celu dostarczenie wyczerpujących informacji, a usługi i oferty mogą różnić się w zależności od regionu. Prosimy skontaktować się z naszymi przedstawicielami ds. sprzedaży i zapytać o dostępność produktów i usług

Czasami mogą wystąpić zakłócenia w naszych Usługach spowodowane planową konserwacją lub aktualizacją, naprawami doraźnymi, awarią połączenia i/lub sprzętu telekomunikacyjnego lub podobnymi przypadkami.

Niektóre obszary naszej strony internetowej są chronione hasłem i umożliwiają jedynie dostęp personelowi. Jeśli nie jesteś członkiem personelu, nie próbuj uzyskać dostępu do takich obszarów, ponieważ sama próba może prowadzić do wszczęcia postępowania i dalszych konsekwencji prawnych.

3 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

3.1 Polityka praw autorskich

Nasze Usługi obejmują m.in. tekst, oprogramowanie software i firmware, sterowniki, BIOS, service pack, specyfikację techniczną, interfejsy użytkownika, interfejsy wizualne, logotypy, projekty, nazwy produktów, obrazy, fotografie, grafiki, audio, wideo, aplikacje i wszelkie inne multimedia, architekturę webową, web design, układ strony (dalej „Materiały”) pochodzące w całości lub części z dostarczonych informacji i materiałów i są chronione przez obowiązujące prawa autorskie, znaki towarowe, patenty i wszelkie inne stosowne przepisy prawa.

Cała zawartość strony jest chroniona prawami autorskimi na mocy prawa autorskiego Republiki Chińskiej (Tajwanu) i/lub innych przepisów obowiązujących w innych krajach. Odwiedzający lub użytkownicy nie mogą kopiować, modyfikować, adaptować, kompilować, reprodukować, publikować, ponownie publikować, rozpowszechniać, transmitować publicznie, publicznie udostępniać, publicznie nadawać, publicznie wyświetlać, odtwarzać, dekompilować, dezasemblować ani nielegalnie wykorzystywać żadnych Materiałów w całości lub w część zamieszczona lub odkryta na tej stronie w celach publicznych lub komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody CyberPower. Możemy, według własnego uznania, zamknąć konto, odmówić dostępu do dowolnej powiązanej witryny lub usługi lub zakończyć wszelkie bieżące usługi świadczone dowolnemu użytkownikowi, któremu zarzuca się naruszenie praw autorskich lub praw własności innej osoby, bez dalszego powiadomienia.

3.2 Znaki towarowe

Marki, znaki towarowe, logotypy, znaki usługowe lub opakowania (łącznie dalej „Znaki towarowe”) widoczne na stronie są zarejestrowanymi albo niezarejestrowanymi znakami towarowymi Cyber Power Systems, Inc., jej jednostek zależnych lub stowarzyszonych, jej licencjodawców lub dostawców treści, lub innych osób trzecich.

CyberPower i logo CyberPower, w tym m.in. ENERGY-SAVING TECHNOLOGY i POWERPANEL są znakami towarowymi Cyber Power Systems, Inc. i/lub jej jednostek stowarzyszonych, które są zarejestrowane w wielu krajach i regionach. Wszystkie inne Znaki towarowe są własnością swoich właścicieli. Użytkownikom nie zezwala się na używanie tych Znaków towarowych bez uprzedniej pisemnej zgody CyberPower lub osoby trzeciej, która jest właścicielem takich Znaków towarowych. CyberPower nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek nieuprawnione użycie przez użytkowników takich Znaków towarowych, których właścicielem nie jest CyberPower.

3.3 Umowa licencyjna oprogramowania

Każde oprogramowanie (dalej „Oprogramowanie”) udostępnione do pobrania z serwera niniejszej strony może stanowić objęty prawem autorskim utwór CyberPower i/lub jej powiązanych jednostek zależnych i stowarzyszonych, jej licencjodawców lub dostawców treści, lub innych osób trzecich.

W przypadku pobrania oprogramowania z naszej strony oprogramowanie, w tym m.in. wszystkie pliki i obrazy zawarte w oprogramowaniu lub przez nie generowane oraz towarzyszące dane (dalej łącznie „Oprogramowanie”) uważa się za udostępnione na podstawie niewyłącznej licencji przez CyberPower w celu uprawnionego korzystania, które podlega dalszej pisemnej zgodzie CyberPower, jeśli zostanie to uznane za niezbędne. Nie uznaje się, że jakiegokolwiek rodzaju prawa własności lub prawa własności intelektualnej zostają przeniesione, natomiast pozostają one prawami CyberPower, która posiada pełne i całkowite prawo własności. Nie masz prawa odsprzedawać, dekompilować, dokonywać inżynierii wstecznej, dezasemblować lub w inny sposób dokonywać konwersji Oprogramowania do postaci zrozumiałej przez człowieka.

4 OBOWIĄZKI I ZAPEWNIENIA UŻYTKOWNIKA

4.1 Polityka postępowania użytkownika

Uzyskując dostęp do tej witryny, potwierdzasz i zgadzasz się z następującymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi:

 • Przestrzegać Regulaminu ustanowionego na niniejszej stronie internetowej.
 • Przestrzegać wszystkich powiązanych obowiązujących przepisów prawa i żądań właściwych władz.
 • Reagować na roszczenia, naruszające prawa osób trzecich.
 • Chronić stronę internetową CyberPower, prawa, własności lub osobiste bezpieczeństwo jej użytkowników i społeczeństwa.

Prosimy NIE podejmować żadnych z poniższych działań obejmujących jakąkolwiek część lub użycie naszej strony internetowej:

 • Naruszanie reputacji, prywatności, patentu, znaku towarowego, prawa autorskiego, tajemnicy handlowej, innego prawa własności intelektualnej i własności jakiejkolwiek osoby.
 • Naruszanie obowiązku zachowania w tajemnicy przepisów lub umów.
 • Obchodzenie, wyłączanie lub w inny sposób ingerowanie w powiązane zabezpieczenia naszych Usług lub funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają użycie lub kopiowanie jakichkolwiek Materiałów i Treści zamieszczonych przez Użytkownika.
 • Angażowanie się w jakiekolwiek działania, które pogarszają lub zakłócają nasze Usługi (lub serwery i sieci połączone z naszymi Usługami), w tym poprzez przesyłanie robaków, wirusów, oprogramowania szpiegowskiego, złośliwego oprogramowania lub jakiegokolwiek kodu, który ma działania niszczące lub zakłócające.
 • Wprowadzanie treści lub kodu lub w inny sposób zmienianie lub ingerowanie w sposób, w jaki świadczone lub wyświetlane są nasze Usługi w przeglądarce lub na urządzeniu Użytkownika.
 • Używanie lub wprowadzanie jakiegokolwiek rodzaju automatycznego systemu, w tym m.in. „robotów”, „pająków”, lub „przeglądarki offline” itp., który uzyskuje dostęp do naszych Usług poprzez wysyłanie większej liczby zapytań do serwera w jednostce czasu, niż mógłby stworzyć człowiek w tej samej jednostce czasu za pomocą tradycyjnej przeglądarki internetowej on-line.
 • Wysyłanie niezamawianych materiałów promocyjnych lub wiadomości śmieciowych.
 • Używanie naszych Usług w sposób niezgodny z prawem, oczerniający, oszczerczy, zawierający groźby, nieuczciwy, wulgarny, obsceniczny, niezgodny z prawdą lub stojący w sprzeczności z polityką publiczną lub wartościami moralnymi związanymi ze stroną internetową CyberPower.
 • Używanie naszych Usług w jakimkolwiek niezgodnym z prawem lub nieuprawnionym celu.

4.2 Konto użytkownika i bezpieczeństwo

Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji naszych Usług, wymagane może być utworzenie konta, a podczas procesu zakładania konta zgadzasz się:

 • Podać zgodne z prawdą, dokładne i kompletne dane osobowe wymagane w formularzu rejestracji usługi.
 • Utrzymywać i niezwłocznie aktualizować swoje konto w przypadku wystąpienia zmiany w danych rejestracyjnych, aby w sposób terminowy zapewnić jego poprawność i kompletność. W przypadku, jeżeli odkryjemy, że jakiekolwiek informacje podane przez Ciebie są niedokładne i niezgodne z prawdą, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Twojego konta oraz uniemożliwienia korzystania z obecnych lub przyszłych Usług w całości lub w części.
 • Zabezpiecz swoje konto i hasło i nie udostępniaj nikomu w celu zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego.
 • Niezwłocznie powiadomić nas, jeśli nie możesz odzyskać hasła lub zostałeś(-aś) poinformowany(-a) lub dowiedziałeś(-aś) się o nieupoważnionym dostępie do konta. Jeśli dowiesz się lub można w uzasadniony sposób oczekiwać, że masz wiedzę o jakimkolwiek takim przypadku włamania opisanym powyżej i nie powiadomisz nas o nim niezwłocznie, ponosisz odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania, które wynikną dla nas lub jakiegokolwiek innego użytkownika Strony w związku z nieautoryzowanym użyciem. Jeśli uznamy, że jakiekolwiek konto zostało narażone, możemy wymagać zmiany hasła. Ponadto możemy zawiesić lub ograniczyć korzystanie z takiego konta, odmówić świadczenia usług i/lub zawiesić jakiekolwiek transakcje, jeśli nie przestrzegasz którychkolwiek z niniejszych warunków. Jeżeli mamy podstawę, by uważać, że Twoje działania w jakikolwiek sposób mają wpływ na naszą stronę internetową, innych użytkowników lub jakiekolwiek osoby trzecie, możemy ostrzec innych użytkowników lub osoby trzecie, w tym organy ścigania. Możemy również zbadać każde podejrzane niewłaściwe użycie Twojego konta, przekazać sprawę organom ścigania i/lub podjąć kroki prawne.
 • Utworzyć konta dla jakiejkolwiek innej osoby poza Tobą.
 • Korzystać z konta innego Użytkownika bez jego/jej uprzedniej zgody lub pozyskiwać, zbierać lub używać dane do logowania innych Użytkowników.
 • Sprzedawać, przenosić, udzielać licencji lub cesji swojego konta, nazwy użytkownika lub jakichkolwiek innych praw związanych z kontem.

4.3 Treści zamieszczone przez użytkownika

Wszystkie uwagi, sugestie, pomysły, grafiki i inne informacje wysłane do nas (łącznie dalej „Treści zamieszczone przez użytkowników”) staną się naszą własnością po ich przesłaniu bez dalszych prawnych ograniczeń. Żadnych Treści nie będziemy traktować jak poufnych i nie będziemy odpowiedzialni za skorzystanie z takich pomysłów w działalności (w tym m.in. pomysłów dotyczących produktów lub reklam) oraz nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności w związku z żadnymi podobieństwami, które mogą pojawić się w naszych przyszłych działaniach.

Przestrzegamy każdą osobę odwiedzającą naszą stronę internetową przed wysyłaniem jakichkolwiek informacji poufnych lub objętych prawem własności. Jeżeli przesyłasz nam jakiekolwiek informacje lub materiały o takim charakterze, uznajemy, że mamy nieograniczoną i niezbywalną licencję do używania, kopiowania, udzielania podlicencji, transmitowania, retransmitowania, odtwarzania, dystrybuowania i/lub publicznego wykonywania lub wyświetlania tych materiałów lub informacji, oraz zgadzasz się, że możemy swobodnie korzystać z wszelkich pomysłów, koncepcji, know-how lub technik, które przesyłasz nam w jakimkolwiek celu.

Bez ograniczeń będziemy wyłącznymi posiadaczami wszystkich obecnych i przyszłych istniejących praw do Treści niezależnie od ich rodzaju i charakteru oraz w każdym miejscu. Poza przypadkami wskazanymi w niniejszym ustępie poniżej będziemy mieli prawo używania Treści we wszelkich celach komercyjnych lub innych bez opłat. Informacje pozwalające na identyfikację osoby, które mogą trafić na niniejszą stronę, dostarczane są dobrowolnie przez osobę odwiedzającą stronę. Niniejsza informacja służy wyłącznie celom wewnętrznym i nie będzie sprzedawana lub w inny sposób przekazywana osobom lub podmiotom trzecim, którzy nie zajmują się obsługą niniejszej strony. Informacje przekazane za pośrednictwem wielu obszarów niniejszej strony na przykład w ogóle nie są zachowywane. Tym samym powyższe prawo używania Treści podlega temu ograniczonemu użyciu informacji i wyłącza informacje nieprzechowywane. Akceptujesz, że jesteś odpowiedzialny(-a) za wszelkie materiały, które przesyłasz, oraz Ty, a nie my, ponosisz pełną odpowiedzialność za komunikat, w tym jego zgodność z prawem, wiarygodność, odpowiedniość, autentyczność i prawa autorskie.

Nie możemy wstępnie sprawdzać treści dostarczanych przez użytkowników za pośrednictwem ich kont, które udostępniają użytkownicy. Jednak ze względów prawnych mamy prawo odmówić lub usunąć treści dostarczane przez naszych użytkowników za pośrednictwem ich kont. Zgadzasz się, że musisz ocenić i podjąć wszelkie ryzyko związane z dokładnością, integralnością lub przydatnością treści, które dostarczyłeś.

5 TREŚCI OSÓB TRZECICH I STRONY, DO KTÓRYCH PROWADZĄ LINKI

Uzyskując dostęp do naszych Usług, możesz natknąć się na Treści zamieszczone przez użytkownika, przesłane, opublikowane lub wyświetlane przez użytkowników z różnych źródeł. Nie odpowiadamy za dokładność, przydatność, bezpieczeństwo ani prawa własności intelektualnej takich niepochodzących od nas treści zamieszczanych przez użytkowników. Jesteś zobowiązany zrzec się wszelkich praw lub środków prawnych przysługujących na mocy przepisów prawa lub zasad słuszności, które możesz sobie rościć wobec nas w związku z powyższym, w najszerszym możliwym zakresie przewidzianym przez prawo.

Możemy umieszczać linki do innych niezależnych stron internetowych osób trzecich (dalej Strony, do których prowadzą linki) jako udogodnienie w celach komercyjnych. Przyjmujesz na siebie wszelkie potencjalne ryzyka, klikając w takie linki. Nie mamy kontroli nad treścią, usługami, politykami prywatności, regulaminami lub praktykami jakichkolwiek stron internetowych osób trzecich, ani nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Zamieszczenie takich treści i linków nie oznacza, że sponsorujemy lub wspieramy takie strony internetowe (w tym informacje lub materiały pojawiające się na takich stronach lub jakiekolwiek produkty i usługi na nich opisane), nie oznacza naszego powiązania z takimi treściami i linkami, ani tego, że Strony, do których prowadzą linki, są upoważnione do używania jakiegokolwiek znaku towarowego, nazwy handlowej, logotypu lub praw autorskich należących do nas oraz jednostek zależnych lub stowarzyszonych. Nie będziemy stroną żadnej transakcji między Tobą a zewnętrznymi dostawcami produktów lub usług, ani nie będziemy takich transakcji monitorować. Twoja korespondencja i ustalenia biznesowe z osobami trzecimi znalezionymi poprzez nasze Usługi pozostają wyłącznie pomiędzy Tobą a daną osobą trzecią.

6 ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Chociaż staraliśmy się umieścić na stronie internetowej dokładne informacje, nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność informacji. Możemy zmienić programy lub produkty w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacja o produktach i usługach innych niż firmy CyberPower służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi ani wsparcia ani polecenia.

MATERIAŁY NA NINIEJSZEJ STRONIE SĄ UMIESZCZONE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” ORAZ BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH BĄDŹ DOROZUMIANYCH, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE, W TYM PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO ODPOWIEDNIEGO CELU. NIE GWARANTUJEMY, ŻE FUNKCJE ZAWARTE W MATERIAŁACH BĘDĄ WOLNE OD ZAKŁÓCEŃ LUB BŁĘDÓW, ŻE WADY BĘDĄ KORYGOWANE, ANI ŻE NINIEJSZA STRONA LUB SERWER, KTÓRY JĄ UDOSTĘPNIA, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. NIE DAJEMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH UŻYCIA LUB WYNIKÓW UŻYCIA MATERIAŁÓW Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ W ZAKRESIE ICH POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, WIARYGODNOŚCI ITP. TY (A NIE MY) PONOSISZ WSZELKIE KOSZTY NIEZBĘDNEGO SERWISOWANIA, NAPRAWY LUB KOREKTY. POWYŻSZE WYŁĄCZENIE MOŻE CIĘ NIE DOTYCZYĆ W STOPNIU, W JAKIM OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE DOPUSZCZA DO WYŁĄCZENIA RĘKOJMI.

Niniejsza strona internetowa zawiera materiały do pobrania oraz linki do stron zewnętrznych. Nie jesteśmy odpowiedzialni za treści takich materiałów do pobrania lub stron zewnętrznych i nie mamy nad nimi kontroli. Rozumiesz, że nie możemy zagwarantować i nie gwarantujemy, że pliki lub oprogramowanie jakiegokolwiek rodzaju lub z jakiegokolwiek źródła, które jest dostępne do pobrania poprzez niniejszą stronę internetową, będzie wolne od infekcji lub wirusów, robaków, koni trojańskich lub innego kodu, lub wad o właściwościach zanieczyszczających lub niszczących.

7 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Akceptujesz, że ponosisz pełną odpowiedzialność za korzystanie z naszych Usług. W żadnym przypadku my, nasi dostawcy lub inne osoby trzecie wymienione lub zaangażowane w tworzenie, produkcję lub dostarczanie Usług nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek bezpośrednie, uboczne, następcze, pośrednie szkody lub za odszkodowania sankcyjne (w tym m.in. poniesione koszty i wydatki jakiegokolwiek typu, utracone zyski, utracone dane lub programy oraz zakłócenia w biznesie) wynikające z uzyskania dostępu, użycia, niemożności użycia lub efektu skorzystania z naszych Usług lub jakichkolwiek materiałów zawartych w którychkolwiek z tych Usług (w tym m.in. w wyniku awarii działania, błędu, pominięcia, łącza do Stron, do których prowadzą linki, zakłócenia, usunięcia, wady, opóźnienia działania lub transmisji, wirusa komputerowego, awarii linii komunikacji, lub zniszczenia, nieuprawnionego dostępu, zmiany, użycia jakiegokolwiek komputera lub systemu), niezależnie czy będą oparte na gwarancji, umowie, prawie o czynach niedozwolonych, niedbalstwie, odpowiedzialności absolutnej lub jakiejkolwiek innej podstawie prawnej oraz czy zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania, zaniechania lub postępowanie jakichkolwiek innych użytkowników lub osób trzecich, w tym Treści zamieszczone przez użytkownika oraz Strony, do których prowadzą linki. Jeśli nie odpowiadają Ci jakiekolwiek Materiały zawarte w naszych Usługach lub jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu, prosimy o zakończenie dostępu i korzystania z Usług.

Uzyskując dostęp do naszych Usług, przyjmujesz do wiadomości, że możesz zrzec się praw w odniesieniu do roszczeń, o których aktualnie nie wiesz lub których nie podejrzewasz, i zgodnie z takim zrzeczeniem, potwierdzasz, że zapoznałeś(-aś) się z tym postanowieniem i je rozumiesz, oraz że wyraźnie niniejszym zrzekasz się wszelkich korzyści wynikających z jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa, dotyczących potencjalnych ugód w zakresie roszczeń, o których jeszcze nie wiedzą wierzyciele.

8 ZMIANY I WYPOWIEDZENIE REGULAMINU

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnej formie lub w dowolny sposób od czasu do czasu według własnego uznania, bez uprzedniej pisemnej zgody użytkowników lub innych osób. W przypadku stwierdzonego przez nas naruszenia tych zasad, zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia wszelkich środków prawnych dostępnych na mocy prawa i zasad słuszności w przypadku takich naruszeń. Niniejsze zasady i przepisy mają zastosowanie do wszystkich wizyt na naszej stronie internetowej, niezależnie od tego, kiedy mają one miejsce.

9 SYSTEM PRAWNY

Niniejsze Warunki podlegają i są tworzone zgodnie z prawem Republiki Chińskiej (Tajwanu). Nie składamy żadnych oświadczeń, że materiały w naszych Usługach są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych lokalizacjach, a dostęp do nich z terytoriów, na których ich zawartość jest nielegalna, jest zabroniony. Jeśli jesteś użytkownikiem zagranicznym, zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów lokalnych, jak również lokalnych zasad praktyk internetowych. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie możesz korzystać z naszych Usług w celu wspierania lub z zamiarem popełnienia jakichkolwiek nielegalnych działań lub w inny sposób z naruszeniem jakichkolwiek obowiązujących praw, przepisów, umów prawnych Tajwanu lub jakiegokolwiek innego kraju.

W przypadku naruszenia przez Ciebie praw naszych lub osób trzecich lub podjęcia działań niezgodnych z prawem za pomocą naszych usług, zastrzegamy sobie prawo zakończenia świadczenia Tobie wszelkich usług i podjęcia kroków prawnych.

Kategorycznie zabraniamy zmieniania lub usuwania informacji o własności, znaku towarowego lub innych informacji na naszej stronie internetowej. Jeśli musisz użyć Materiałów z naszej strony internetowej, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta w celu otrzymania uprzednio pisemnego zezwolenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszego Regulaminu prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Twoja przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na nowoczesną, w pełni obsługiwaną przeglądarkę, aby zapewnić jak najlepsze działanie serwisu.

Zamknij to okno

Zamknięcie tego okna potwierdza, że ​​Twoje doświadczenia w naszej witrynie mogą ulec pogorszeniu.

Odszukaj numer seryjny swoich produktów CyberPower

Każdy produkt CyberPower ma unikalny numer seryjny (S/N) i może mieć tylko 12 lub 16 cyfr.

Lokalizacja etykiety z numerem seryjnym może się różnić w zależności od różnych produktów, ale można ją znaleźć z tyłu lub na spodzie większości produktów.

Zamknij

Informacje

Czy na pewno chcesz zmienić linię produktów? Wybrane pozycje zostaną anulowane.

OK Anuluj

Maksymalna liczba produktów do porównania została przekroczona.

OK

Porównanie powinno obejmować tę samą linię produktów.

OK
Informacje

Niektóre produkty zostały dodane do zestawienia porównawczego. Czy chcesz restartować czy kontynuować?

Restart Kontynuuj
Informacje

Czy na pewno chcesz opuścić tę stronę? Wybrane pozycje zostaną usunięte.

Restart Stay on this page
Informacje

Ta strona nie jest dostępna w Twoim regionie.

OK

Prosimy wypełnić poprawnie wszystkie wymagane pola.

OK

Dziękujemy za rejestrację u nas. Wysłano do Ciebie wiadomość e-mail z linkiem do aktywacji konta. Jeśli nie otrzymasz wiadomości e-mail, sprawdź folder ze spamem lub skontaktuj się z nami.

OK
Informacje

Twoje konto zostało pomyślnie aktywowane.

OK
Informacje

Link wygasł lub stracił ważność.

OK

Przepraszamy, uwierzytelnienie nie udało się. Spróbuj ponownie.

OK

Twój profil został pomyślnie zaktualizowany.

OK
Informacje

Obecnie nie ma żadnych informacji o rejestracji produktów.

OK

Twój produkt został pomyślnie zarejestrowany.

OK

Ten numer seryjny nie dotyczy zakwalifikowanego produktu. Prosimy sprawdzić, czy numer seryjny jest taki sam, jak na opakowaniu.

OK

Twoja prośba o zresetowanie hasła została przesłana. E-mail z instrukcjami zostanie wysłany na Twoją skrzynkę odbiorczą. Jeśli nie otrzymałeś, sprawdź folder ze spamem lub wiadomościami-śmieciami.

OK

Link wygasł.

OK

Twoje hasło zostało pomyślnie zaktualizowane. Prosimy użyć hasła w celu zalogowania się.

OK

Twoje obecne hasło nie jest uwierzytelnione.

OK

Prosimy wybrać rodzaj sklepu.

OK

Prosimy wybrać kraj.

OK

Prosimy wprowadzić słowo kluczowe.

OK
Informacje

Ten produkt nie jest dostępny w tym regionie, prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

OK

Numer seryjny jest już zarejestrowany.

OK
Informacje

本次問卷已成功送出,我們的專員將會與您聯繫,謝謝。

OK
Informacje

OK

Informacje

Proszę się zalogować aby zarejestrować produkt

Kontynuuj
Informacje

Proszę wybrać linię produktów.

OK
Sprawdź powyższe pola:
OK

Your message has been sent successfully.

OK

Your message send failed.

OK

Proszę podać model urządzenia

OK

OK
  OK

  Twoja wiadomość została pomyślnie przesłana.

  OK

  Your message send failed.

  OK

  Ten produkt nie jest dostępny w Twoim regionie.

  Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem, skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.Formularz kontaktowy

  未抓到對應影片連結,請至Download Center檢查影片連結設定是否正確

  OK
  Service Notice
  OK

  Ten produkt nie jest dostępny w Twoim regionie.

  Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem, skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.|Formularz kontaktowy

  Please fill out all fields before submitting.

  OK
  Ustaw nowe hasło