Pravidla a podmínky

Poslední aktualizace 2023/04/12

Vítejte na webové stránce společnosti CyberPower. Než budete naši stránku používat, přečtěte si pečlivě následující podmínky.

1. SMLOUVA A JEJÍ PŘIJMUTÍ

Stránka www.cyberpower.com je ve vlastnictví, je spravována, licencována a řízena společností Cyber Power Systems, Inc. se sídlem v Taipei, Taiwan, nebo některou z jejich příslušných poboček a přidržených společností (zde uváděno jako “CyberPower” nebo “My"). Podmínky uváděné níže, určují způsob použití kterékoliv webové stránky společnosti CyberPower, pro které platí tyto podmínky. Uvědomte si prosím, že pro společnosti naší skupiny v Severní Americe, Latinské Americe a Francii budou při používání webových stránek platit podmínky těchto společností naší skupiny.

Následující Podmínky platí pro všechny návštěvníky, nebo uživatele webové stránky CyberPower. Při přístupu nebo používání jakýchkoliv informací, nástrojů, služeb a webových stránek (souhrnně vedeno jako “Služby”) které poskytujeme, souhlasíte s tím, že máte zákonné právo a způsobilost pro dodržování těchto Podmínek, stanovených společností CyberPower a dodržovat všechny zákony, pravidla a předpisy, které se vztahují na vaše používání našich Služeb a vaše uživatelské příspěvky, včetně, ale nejen, zákonů o autorských právech a exportních zákonů. Jestliže nesouhlasíte s podmínkami, uvedenými ve všech těchto Podmínkách, nebo jestliže vaše země nebo region vylučuje zcela nebo jen z části tyto Podmínky, nevstupujte prosím na stránky, nebo nepoužívejte Služby.

2. DOSTUPNOST PRODUKTŮ A SLUŽEB

Webové stránky mají za cíl poskytnout obsáhlé informace a služby, i když se nabídka může v jednotlivých regionech lišit. Zkontrolujte prosím dostupnost produktů a služeb u našich obchodních kontaktů.

Mohou nastat situace, kdy může být poskytování našich Služeb přerušeno a to z důvodů plánované údržby nebo aktualizací, nouzových oprav, závadách na telekomunikačním spojení a/nebo na zařízeních, nebo za podobných situací.

Některé části webových stránek jsou chráněny heslem a přístup je omezen pouze autorizovaným osobám. Nepatříte-li do této skupiny, nepokoušejte se získat přístup, jehož samotný čin může vést k trestnímu stíhání a dalším právním důsledkům.

3. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

3.1 Pravidla pro autorská práva

Naše služby zahrnují, ale nejsou omezeny na text, software, firmware, ovladače, BIOS, servisní balíčky, technická data, uživatelská rozhraní, vizuální rozhraní, loga, návrhy, názvy produktů, obrázky, fotografie, grafiku, audio, video, aplikace a jakákoliv další multimedia, webovou architekturu, web design, web layout (“Materiály”) odvozené zcela nebo částečně z dodaných informací a materiálů a jsou chráněny platným mezinárodním autorským zákonem, ochrannými známkami, patenty a dalšími platnými zákony.

Celý obsah stránek je chráněn autorskými právy podle autorského zákona Čínské republiky (Tchaj-wan) a/nebo jiných platných zákonů v jiných zemích. Návštěvníci nebo uživatelé nemohou kopírovat, upravovat, přizpůsobovat, kompilovat, rozmnožovat, vydávat, znovu vydávat, distribuovat, veřejně předávat, veřejně publikovat, veřejně vysílat, veřejně zobrazovat, provádět zpětné inženýrství, dekompilovat, rozebírat nebo nezákonně používat jakékoli materiály, vcelku nebo jejich části, zveřejněné nebo nalezené na těchto webových stránkách, k jakýmkoli veřejným nebo komerčním účelům bez předchozího písemného souhlasu společnosti CyberPower. Dle vlastního uvážení můžeme bez dalšího upozornění zrušit účet, odepřít přístup k jakýmkoli souvisejícím stránkám nebo službám nebo ukončit jakékoli probíhající služby poskytované jakémukoli uživateli, který údajně porušil autorská práva nebo vlastnická práva jiné osoby.

3.2 Ochranné známky

Značky, ochranné známky, loga, servisní značky nebo obchodní oděv (souhrnně "ochranné známky") zobrazené na těchto stránkách jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky společnosti Cyber Power Systems, Inc., jejích dceřiných a/nebo přidružených společností, jejích poskytovatelů licencí nebo tvůrců obsahu nebo jiných třetích stran.

CyberPower a logo CyberPower, mimo jiné včetně ENERGY-SAVING TECHNOLOGY a POWERPANEL, jsou ochranné známky společnosti Cyber Power Systems, Inc. a/nebo jejích přidružených společností, které jsou registrovány v mnoha zemích a oblastech. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Uživatelé nesmějí tyto Ochranné známky používat bez předchozího písemného souhlasu společnosti CyberPower nebo takové třetí strany, která může tyto Ochranné známky vlastnit. Společnost CyberPower nenese žádnou odpovědnost za jakékoli neoprávněné použití takových Ochranných známek, které nejsou ve vlastnictví společnosti CyberPower.

3.3 Licenční smlouva na software

Veškerý software ("software"), který je k dispozici ke stažení ze serveru těchto stránek, může být dílem chráněným autorskými právy společnosti CyberPower a/nebo jejích dceřiných a přidružených společností, jejích poskytovatelů licencí nebo tvůrců obsahu nebo jiných třetích stran.

Pokud si z našich stránek stáhnete software, toto software, mimo jiné včetně všech souborů, obrázků obsažených v softwaru nebo jím vytvořených a doprovodných dat (společně dále jen "software"), se považuje za nevýhradně licencovaný společností CyberPower pro autorizované použití, které podléhá dalšímu písemnému schválení ze strany společnosti CyberPower, pokud je to považováno za nezbytné. Vlastnické právo ani práva duševního vlastnictví jakéhokoli druhu se nepovažují za převedené žádným způsobem, ale zůstávají ve vlastnictví společnosti CyberPower, která vlastní úplné a kompletní vlastnické právo. Software nesmíte dále prodávat, dekompilovat, zpětně analyzovat, rozebírat ani jinak převádět do lidsky vnímatelné podoby.

4. POVINNOSTI A PŘÍSLIB UŽIVATELE

4.1 Pravidla chování uživatelů

Vstupem na tyto webové stránky berete na vědomí a potvrzujete souhlas s následujícími zákony a předpisy:

 • Dodržujete podmínky stanovené na těchto webových stránkách.
 • Dodržujete všechny související platné zákony a požadavky příslušných orgánů.
 • Reagujete na nároky, které porušují práva třetích stran.
 • Chráníte webové stránky CyberPower, práva, majetek nebo osobní bezpečnost jejich uživatelů a veřejnosti.

Nepodnikejte prosím ŽÁDNOU z následujících akcí, které se týkají jakékoli části nebo použití našich webových stránek:

 • Porušovat dobré jméno, soukromí, patenty, ochranné známky, autorská práva, obchodní tajemství, jiná práva duševního vlastnictví a vlastnická práva jakékoli strany.
 • Porušovat závazek zachovávat mlčenlivost o zákonech nebo smlouvách.
 • Obcházet, vypínat nebo jinak zasahovat do jakýchkoli bezpečnostních funkcí našich Služeb nebo funkcí, které zabraňují nebo omezují používání nebo kopírování jakýchkoli Materiálů a Uživatelských příspěvků.
 • Podílet se na jakékoli činnosti, která narušuje nebo poškozuje naše služby (nebo servery a sítě připojené k našim službám), včetně přenosu jakýchkoli červů, virů, spywaru, malwaru nebo jakéhokoli jiného kódu destruktivní nebo rušivé povahy.
 • Vkládat obsah nebo kód nebo jinak měnit či zasahovat do způsobu, jakým se jakákoli část našich služeb zobrazuje v prohlížeči nebo zařízení uživatele.
 • Používat nebo spouštět jakýkoli typ automatizovaného systému, včetně ale ne pouze "robotů", "pavouků" nebo "offline čteček" atd., který přistupuje k našim službám způsobem, který v daném časovém období odešle na naše servery více zpráv s požadavky, než může člověk za stejné období rozumně vytvořit pomocí běžného on-line webového prohlížeče.
 • Zasílat nevyžádané propagační materiály nebo nevyžádanou poštu.
 • Používat naše služby jakýmkoli způsobem nebo formou, která je nezákonná, hanlivá, pomlouvačná, výhružná, zneužívající, vulgární, obscénní, nepravdivá nebo je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy na webových stránkách společnosti CyberPower.
 • Používat naše služby k nezákonným nebo neoprávněným účelům.

4.2 Uživatelský účet a zabezpečení

Pro přístup k některým funkcím našich služeb může být nutné vytvořit účet a během procesu vytváření účtu souhlasíte s následujícími podmínkami:

 • Poskytnout pravdivé, přesné a úplné osobní údaje podle pokynů v registračním formuláři služby.
 • Udržovat a neprodleně aktualizovat svůj účet při jakýchkoli změnách registračních údajů, aby byly správné a úplné. Pokud uvedete nepřesné a nepravdivé osobní údaje, které později zjistíme, vyhrazujeme si právo pozastavit nebo zrušit váš účet a zcela nebo částečně odmítnout současné nebo budoucí používání služeb.
 • Zabezpečte svůj účet a heslo a nikomu je nesdělujte z důvodu kybernetické bezpečnosti.
 • Neprodleně nám oznamte, pokud nemůžete získat své heslo, nebo jste byli informováni o neoprávněném přístupu k vašemu účtu, nebo jste se o něm dozvěděli. Pokud se dozvíte nebo jste se měli dozvědět o některém z výše uvedených zásahů a pokud nás o takovém použití okamžitě neinformujete, ponesete odpovědnost za veškeré následky, které v důsledku toho vzniknou nám nebo jinému uživateli těchto stránek v důsledku neoprávněného použití. Pokud se domníváme, že došlo k narušení určitého účtu, můžeme požadovat aktualizaci hesla. Dále můžeme pozastavit nebo omezit používání takového účtu, odmítnout poskytování služeb a/nebo pozastavit jakékoli transakce, pokud nebudete dodržovat některou z těchto podmínek. V případě, že se budeme důvodně domnívat, že vaše jednání jakýmkoli způsobem ovlivňuje buď naše webové stránky, ostatní uživatele nebo třetí strany, můžeme tyto ostatní uživatele nebo třetí strany varovat, včetně orgánů činných v trestním řízení. Můžeme také vyšetřovat jakékoliv domnělé zneužití vašeho účtu, předat záležitosti orgánům činným v trestním řízení a/nebo podniknout jiné právní kroky.
 • Vytvořte si účet jen pro sebe a pro nikoho jiného.
 • Nepoužívejte účet jiného Uživatele bez jeho předchozího souhlasu nebo nepožadujte, neshromažďujte nebo nepoužívejte přihlašovací údaje jiných Uživatelů.
 • Neprodávejte, nepřevádějte, nelicencujte nebo nepostupujte svůj účet, uživatelské jméno nebo jakákoli práva k účtu.

4.3 Uživatelské příspěvky

Veškeré připomínky, návrhy, nápady, grafiky nebo jiné informace, které nám zašlete (společně dále jen "Příspěvky"), se poté stanou naším majetkem bez dalších právních omezení. S žádným Příspěvkem nebudeme zacházet jako s důvěrným a nebudeme zodpovědní za přijetí takových nápadů pro své podnikání (mimo jiné včetně nápadů na produkty nebo reklamu) a neponeseme žádnou odpovědnost v důsledku jakýchkoli podobností, které se mohou objevit v naší budoucí činnosti.

Každému, kdo navštíví naše webové stránky, nedoporučujeme zasílat důvěrné nebo chráněné informace. Zasláním jakýchkoli informací nebo materiálů takové povahy se považujete za oprávněné s neomezenou, neodvolatelnou licencí k používání, kopírování, udělování sublicencí, přenosu, dalšímu přenosu, reprodukci, distribuci a/nebo veřejnému předvádění či zobrazování těchto materiálů nebo informací a rovněž souhlasíte s tím, že můžeme volně používat jakékoli nápady, koncepty, know-how nebo techniky, které nám zašlete, pro jakýkoli účel.

Bez omezení budeme mít výhradní vlastnictví všech současných i budoucích existujících práv k Příspěvkům všeho druhu a povahy kdekoli. S výjimkou případů uvedených níže v tomto odstavci budeme oprávněni použít Příspěvek k jakýmkoli komerčním nebo jiným účelům bez náhrady. Osobní údaje, které mohou být získány na těchto stránkách, poskytuje návštěvník těchto stránek dobrovolně. Tyto informace slouží pouze pro interní účely a nebudou prodávány ani jinak předávány třetím stranám nebo subjektům, které se nepodílejí na provozu těchto stránek. Informace poskytnuté například prostřednictvím řady oblastí na těchto stránkách nejsou uchovávány. Výše uvedené právo na použití zaslaných informací se proto vztahuje na toto omezené použití těchto informací a vylučuje informace, které nejsou uchovávány. Berete na vědomí, že nesete odpovědnost za jakýkoli vámi předložený materiál a že vy, nikoli my, nesete plnou odpovědnost za zprávu, včetně její zákonnosti, spolehlivosti, vhodnosti, originality a autorských práv.

Nesmíme předem zkoumat obsah, který uživatelé poskytují prostřednictvím svých účtů. Z právních důvodů však máme právo odmítnout nebo odstranit obsah, který naši uživatelé poskytují prostřednictvím svých účtů. Uživatel souhlasí s tím, že musí posoudit a převzít veškerá rizika spojená s přesností, neporušeností nebo užitečností takového jím poskytnutého obsahu.

5. OBSAH TŘETÍCH STRAN A PROPOJENÉ STRÁNKY

Při přístupu k našim službám můžete být vystaveni uživatelským příspěvkům odeslaným, zveřejněným nebo zobrazeným uživateli z různých zdrojů. Neneseme odpovědnost za přesnost, užitečnost, bezpečnost nebo práva duševního vlastnictví týkající se takového obsahu zveřejněného uživateli, který nepochází od nás. Souhlasíte s tím, že se vzdáváte jakýchkoli zákonných nebo spravedlivých práv nebo opravných prostředků, které vůči nám máte nebo můžete mít v souvislosti s nimi, a to v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

Pro komerční účely můžeme poskytovat odkazy na jiné nezávislé webové stránky třetích stran ("propojené stránky"). Po kliknutí na takové odkazy přebíráte veškerá potenciální rizika. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, službami, zásadami ochrany osobních údajů, podmínkami používání nebo postupy jakýchkoli webových stránek třetích stran a neneseme za ně žádnou odpovědnost. Zahrnutí takového obsahu a odkazů neznamená, že tyto webové stránky sponzorujeme nebo podporujeme (mimo jiné včetně informací nebo materiálů, které se na nich objevují, nebo jakýchkoli produktů a služeb popsaných na propojených stránkách), že jsme s takovým obsahem a odkazy spojeni nebo že jakákoli propojená stránka je oprávněna používat jakoukoli ochrannou známku, obchodní název, logo nebo autorská práva nás, našich dceřiných nebo přidružených společností. Nebudeme stranou ani nijak neodpovídáme za sledování jakýchkoli transakcí mezi vámi a poskytovateli produktů nebo služeb třetích stran. Vaše korespondence a obchodní jednání s třetími stranami nalezenými prostřednictvím našich služeb probíhá výhradně mezi vámi a třetí stranou.

6. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Přestože jsme se snažili poskytnout na webových stránkách přesné informace, nepřebíráme za jejich správnost žádnou odpovědnost. Uvedené programy nebo produkty můžeme kdykoli bez předchozího upozornění změnit. Zmínky o jiných produktech nebo službách než společnosti CyberPower mají pouze informativní charakter a nepředstavují podporu ani doporučení.

MATERIÁLY NA TĚCHTO STRÁNKÁCH JSOU POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU", A BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. ZŘÍKÁME SE VŠECH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. NEZARUČUJEME, ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ V MATERIÁLECH BUDOU NEPŘERUŠOVANÉ NEBO BEZCHYBNÉ, ŽE VADY BUDOU ODSTRANĚNY NEBO ŽE TYTO STRÁNKY NEBO SERVER, KTERÝ JE ZPŘÍSTUPŇUJE, NEOBSAHUJÍ VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ SOUČÁSTI. NEZARUČUJEME ANI NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY OHLEDNĚ POUŽÍVÁNÍ NEBO VÝSLEDKU POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH, POKUD JDE O JEJICH SPRÁVNOST, PŘESNOST, SPOLEHLIVOST NEBO JINÉ ASPEKTY. VEŠKERÉ NÁKLADY NA NEZBYTNÝ SERVIS, OPRAVU NEBO OPRAVU NESETE VY (A NIKOLI MY). VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT V ROZSAHU, V JAKÉM PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK.

Tyto webové stránky obsahují materiály ke stažení a odkazy na externí stránky. Za obsah těchto materiálů ke stažení nebo externích stránek neodpovídáme a nemáme nad ním žádnou kontrolu. Berete na vědomí, že nemůžeme zaručit a nezaručujeme, že soubory nebo software jakéhokoli druhu nebo z jakéhokoli zdroje, které jsou k dispozici ke stažení prostřednictvím této webové stránky, nebudou obsahovat infekce nebo viry, červy, trojské koně nebo jiný kód či vady, které vykazují kontaminující nebo destruktivní vlastnosti.

7. VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Souhlasíte s tím, že přebíráte plnou odpovědnost za používání našich služeb. Za žádných okolností nebudeme my, naši dodavatelé ani jiné třetí strany zmíněné nebo zapojené do vytváření, produkce nebo poskytování našich služeb odpovídat za jakékoli přímé, náhodné, následné, nepřímé, zvláštní nebo sankčně nahrazované škody (včetně, ale nikoli výlučně, nákladů a výdajů jakéhokoli druhu, ušlého zisku, ztracených dat nebo programů a přerušení provozu) vzniklé v důsledku vašeho přístupu k našim službám, jejich používání, nemožnosti je používat nebo výsledků jejich používání nebo jakýchkoli materiálů obsažených v těchto službách nebo ve všech těchto službách (včetně, ale nikoli výlučně, těch, které byly způsobeny selháním nebo v důsledku selhání výkonu; chybou, opomenutím, propojením s propojenými stránkami, přerušením, vymazáním, vadou, zpožděním v provozu nebo přenosu, počítačovým virem, poruchou komunikační linky nebo zničením, neoprávněným přístupem, změnou nebo použitím jakéhokoli počítače nebo systému), ať už na základě záruky, smlouvy, deliktu, nedbalosti, přísné odpovědnosti nebo jakékoli jiné právní teorie a bez ohledu na to, zda jsme byli na možnost takových škod upozorněni. Neneseme žádnou odpovědnost za jednání, opomenutí nebo chování jakéhokoli uživatele nebo třetí strany, včetně uživatelských příspěvků a propojených stránek. Pokud nejste spokojeni s jakýmikoliv materiály obsaženými v našich službách nebo s jakýmikoliv těmito podmínkami, ukončete prosím přístup k našim službám a jejich používání.

Přístupem k našim službám berete na vědomí, že se můžete vzdát práv týkajících se pohledávek, které jsou v tuto chvíli neznámé nebo netušené, a v souladu s tímto vzdáním se potvrzujete, že jste si přečetli a pochopili, a tímto se výslovně vzdáváte veškerých výhod v platných zákonech týkajících se rozšíření možného vypořádání na pohledávky, které věřitelé dosud neznají.

8. ZMĚNY A UKONČENÍ PODMÍNEK

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky čas od času měnit v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky podle vlastního uvážení, a to bez předchozího písemného souhlasu uživatelů nebo jiných osob. V případě, že tato pravidla budou porušena jakýmkoliv způsobem, který považujeme za porušení, si vyhrazujeme právo uplatnit veškeré zákonné a právní prostředky nápravy. Tato pravidla a předpisy se vztahují na veškeré návštěvy našich webových stránek v kteroukoliv dobu.

9. JURISDIKCE

Tyto podmínky se řídí a jsou konstruovány v souladu s Čínské republiky (Tchaj-wan) právem. Neprohlašujeme, že materiály v našich službách jsou vhodné nebo dostupné pro použití na jiných místech, a přístup k nim z území, kde je jejich obsah nezákonný, je zakázán. Pokud jste zahraniční uživatel, souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny platné místní zákony i místní pravidla online praktik. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že naše služby nesmíte používat k podpoře nebo s úmyslem páchat jakoukoli nezákonnou činnost nebo jinak porušovat platné zákony, předpisy, právní dohody Tchaj-wanu nebo jiné země.

Pokud porušíte naše práva nebo práva třetích stran nebo podniknete nějaké nezákonné kroky prostřednictvím naší služby, vyhrazujeme si právo ukončit poskytování všech služeb a podniknout právní kroky.

Přísně zakazujeme měnit nebo odstraňovat nároky na vlastnictví, ochrannou známku a další nároky našich webových stránek. Pokud musíte použít materiály z našich webových stránek, kontaktujte prosím náš zákaznický servis, abyste od nás předem získali písemný souhlas.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich smluvních podmínek, obraťte se na náš zákaznický servis.

Verze Vašeho prohlížeče je zastaralá a už není podporovaná.

Aktualizujte na novější verzi prohlížeče s podporou všech parametrů a nejlepším výkonem.

Zavřít okno

Beru na vědomí, že zavřením okna může být rozsah informací na této webové stránce omezen.

Sériové číslo najdete na svých produktech CyberPower

Každý produkt CyberPower má jedinečné sériové číslo (S/N) a může mít pouze 12 nebo 16 číslic.

Umístění štítku se sériovým číslem se může u různých produktů lišit, ale u většiny produktů je najdete na zadní nebo spodní straně.

Zavřít

Informace

Chcete opravdu změnit skupinu produktů? Vybrané položky byly zrušeny.

OK Zrušit

Překročili jste maximální počet položek seznamu pro porovnání.

OK

Porovnání je třeba provádět v rámci stejné skupiny produktů.

OK
Informace

Produkty byly přidány do seznamu pro porovnání. Chcete začít znovu nebo pokračovat?

Restart Pokračovat
Informace

Chcete opravdu opustit tuto stránku? Vybrané položky byly vymazány.

Restart Stay on this page
Informace

Tato stránka není ve vašem regionu dostupná.

OK

Vyplňte správně všechny požadované položky.

OK

Děkujeme za Vaši registraci. Byl Vám zaslán e-mail s odkazem na aktivaci Vašeho účtu. Pokud e-mail neobdržíte, zkontrolujte složku se spamem nebo nás kontaktujte.

OK
Informace

Váš účet byl úspěšně aktivován.

OK
Informace

Odkaz není správný nebo už není platný.

OK

Litujeme, ověření se nezdařilo. Zkuste to znovu.

OK

Váš profil byl úspěšně aktualizován.

OK
Informace

Záznam o registraci produktu neexistuje.

OK

Váš produkt byl úspěšně zaregistrován

OK

Toto sériové číslo nelze použít pro daný produkt. Zkontrolujte, zda je sériové číslo stejné jako na obalu.

OK

Váš požadavek na resetování hesla byl odeslán. Do vaší e-mailové schránky bude zaslán e-mail s pokyny. Pokud jste mail neobdrželi, zkontrolujte prosím složku spam nebo nevyžádanou poštu.

OK

Odkaz už není platný.

OK

Vaše heslo bylo úspěšně aktualizováno. Pro přihlášení použijte vaše heslo.

OK

Vaše aktuální heslo není ověřeno.

OK

Vyberte typ obchodu

OK

Vyberte zemi

OK

Zadejte klíčové slovo.

OK
Informace

Tento produkt není ve vašem regionu dostupný. Podrobnosti zjistíte u vašeho místního prodejce.

OK

Sériové číslo už bylo registrováno.

OK
Informace

本次問卷已成功送出,我們的專員將會與您聯繫,謝謝。

OK
Informace

OK

Informace

Pro registraci svého produktu se přihlaste.

Pokračovat
Informace

Vyberte produktovou řadu.

OK
Zkontrolujte prosím výše uvedené položky
OK

Your message has been sent successfully.

OK

Your message send failed.

OK

Prosím, zadejte model

OK

OK
  OK

  Vaše zpráva byla odeslána.

  OK

  Your message send failed.

  OK

  Tento produkt není dostupný ve vašem regionu.

  Pokud máte zájem o tento produkt, kontaktujte nás pro další informace.Kontaktní formulář

  未抓到對應影片連結,請至Download Center檢查影片連結設定是否正確

  OK
  Service Notice
  OK

  Tento produkt není dostupný ve vašem regionu.

  Pokud máte zájem o tento produkt, kontaktujte nás pro další informace.|Kontaktní formulář

  Please fill out all fields before submitting.

  OK
  Nastavit nové heslo